Uchwały

Rok 2022

Uchwała Zebrania Walnego dotycząca wodomierzy nie została zrealizowana dlatego że użytkownicy do wyznaczanego terminu 26 czerwca nie wpłaciła określonej sumy dlatego producent podniósł cenę wodomierzy. Na wniosek Komisji Rewizyjnej 6 sierpnia odbyło się nadzwyczajne Zebranie Walne dotyczące wodomierzy. Podjęto uchwały
1. Zarząd zakupuje wodomierze
2. Znajduje firmę do ich montażu
3. Połowę kosztów montażu pokrywa każdy użytkownik działki, drugą połowę pokrywa Zarząd z konta inwestycje.
4. Jeżeli podczas montażu użytkownik działki ma wycieki wody na głównym zaworze „dogaduje”się z hydraulikiem montującym wodomierz o usunięcie ich i pokrywa koszty naprawy usterki.
5. Po podpisaniu umowy o montażu Zarząd poinformuje użytkowników działek na stronie ogrodu i ogłoszeniami na tablicach informacyjnych o rozpoczęciu montażu.
6. Każdy działkowicz musi umożliwić wejście na działkę ekipie montującej wodomierze.


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ BUKOWINA” informuje szanownych użytkowników działek o uchwałach podjętych na Zebraniu Walnym które odbyło się 21 maja 2022 roku na terenie ogrodu.

 1. Stawka od działki została ustalona w wysokości 700 zł, należy ją uregulować zgodnie z regulaminem do 30 czerwca 2022 roku.

 2. Została podjęta uchwała zatwierdzająca wykonany geodezyjny pomiar działek

 3. Od roku 2023 każdy działkowicz będzie wnosił opłatę od rzeczywistej powierzchni użytkowanej przez siebie działki działki

 4. Podjęto uchwałę o montażu do końca roku 2022 wodomierzy, działkowicz który zamontuje wodomierz będzie wnosił opłaty za wodę w sezonie 2023 ze wskazania wodomierza. Działkowicze który nie chcą montować wodomierzy w sezonie 2023 roku płacić będą za wodę ryczałt po odliczeniu zużycia wody przez działkowiczów posiadających wodomierze.

 5. Za zaległości w opłatach za prąd i użytkowanie działki za rok 2021, jeżeli nie zostaną uregulowane do końca czerwca 2022 roku, wszystkim zalegającym zostanie z dniem 1 lipca odcięta energia elektryczna. Włączenie nastąpi po uregulowaniu opłat po 1 sierpnia 2022 roku za  dodatkową wysokość opłaty uzależniona jest czy jest to licznik jednofazowy czy trójfazowy.

 6. Została powołana komisja gospodarcza w celu przeglądu działek.

 7. Zarząd będzie podawał daty co miesięcznych Zebrań Zarządu w tym dniu przed zebraniem w domku Zarządu będą odbywały się dyżury członków Zarządu.

 8. Wszystkie sprawy które użytkownicy działek mają a chcą wyjaśnić prosimy o kontakt z Zarządem za pomocą strony internetowej lub pod telefonem działkowym nr tel. 609 543 062.

 9. Przypominamy o sprawdzaniu na bieżąco u skarbnik ogrodu swoich kont opłat za działkę i prąd, bo wielu użytkowników działek wpłaca kwoty nie zgodne z ustaleniami Zebrań Walnych i również nie regulują na czas należności za faktury wysyłane za prąd.


Rok 2021

Zebranie Walne przegłosowało następujące uchwały:

1. Każdy wjeżdżający/wyjeżdżający na/z terenu Ogrodu zamyka bramę;

– za gości zaproszonych odpowiadają użytkownicy działek.

– druga połowa bramy będzie zamknięta od nowego roku.

– otworzenie części bramy zamkniętej na stałe, w celu przywiezienia materiałów budowlanych i innych rzeczy, nastąpi po uzgodnieniu z Zarządem, co jest zgodne z regulaminem, paragraf 69.

2. Poruszanie się pojazdów po terenie ogrodu, odbywa się alejkami wewnętrznymi, za które odpowiada Zarząd;

wprowadza się ograniczenie prędkości do 20 km/h.

– wprowadza się zakaz parkowania na alejkach.

– pierwszeństwo mają piesi.

Zostaną ustawione znaki drogowe regulujące ruch i kierunek poruszania się alejkami.

3. Użytkownicy działek,

do końca listopada 2021 r., zobowiązani są do sprawdzenia, u skarbniczki, stan swojego konta,

– do 15 grudnia 2021 r. zobowiązani są do uzupełnia zaległości finansowych.

4. Została powołana komisja społeczna do przeglądu działek.

– komisja liczy trzy osoby z każdego terenu,

– przewodniczącym każdej komisji jest przedstawiciel Zarządu.

– komisja dokona przeglądu działek do końca października 2021 r. i sporządzi protokół, który przedstawi na posiedzeniu Zarządu.

– do użytkowników działek, w których wystąpią nieprawidłowości zostaną wysłane pisma.

– termin usunięcia nieprawidłowości: do końca czerwca 2022 r., po tym terminie nastąpi ponowny przegląd.

– sprawdzeniu podlega zagospodarowanie działek, czy jest ono zgodne z regulaminem PZD.

5. Zarząd zwróci się do urzędu gminy w Przywidzu, aby w okresie zimowym miało miejsce odśnieżanie drogi dojazdowej do bram ogrodu. Zarząd jest odpowiedzialny za odśnieżanie za bramami wjazdowymi. Jeżeli użytkownicy chcą zimą dojeżdżać do działek muszą zrobić to sami. Nie będzie wprowadzania na teren ogrodu żadnego sprzętu mechanicznego.

6. Wszyscy użytkownicy działek zgodnie z regulaminem rozdział 5, którzy na działkach posiadają drzewa o wysokości niezgodnej z regulaminem PZD, muszą do końca marca 2022 r. dokonać ich wycinki lub skrócenia, to samo dotyczy żywopłotów.

7. Za wywóz śmieci została ustalona kwota w wysokości 200 zł. od działki, na rok 2021.

8. Wysokość kwoty przedpłaty, za korzystanie z energii elektrycznej, przez każdego użytkownika działki, została ustalona na 50 zł.

9. Opłata energetyczna ogrodowa wynosi 8% .

10. Śmietniki zostaną zamknięte z dniem 31 października 2021 r. Ponowne otwarcie śmietników nastąpi 15 kwietnia 2022 r.

W czasie zamknięcia śmietników każdy działkowicz zobowiązany jest do zabrania ze sobą swoich śmieci.

11. Zgodnie z regulaminem PZD, każdy użytkownik działki, jest zobowiązany powiadomić Zarząd o budowie/rozbudowie altanki, z przedstawieniem planu jej budowy/rozbudowy.

Każdy użytkownik działki, który chce przekazać prawo użytkowania działki musi powiadomić o tym fakcie Zarząd.

12. Opłata za działkę za rok 2021 została ustalona na kwotę 650 zł od działki

13. Zostały nadane nazwy alejek na poszczególnych sektorach.

Plan z nazwami alejek zostanie wywieszony na tablicach.

14. Parkowanie odbywa się na na terenie działki lub w miejscach wyznaczonych do parkowania przez Zarząd.

15. Istnieje możliwość odpracowania zaległości w opłatach ogrodowych. Użytkownik działki zgłasza się do Zarządu w celu ustalenia zakresu prac do wykonania i jego termin. Za godzinę pracy Zebranie Walne uchwaliło stawkę 25 zł. netto.


 • Zarząd ROD Bukowina Gromadzin uchwałą nr 1/47/08/2021  z dnia 14.08.2021 odwołał uchwałę nr 1/46/07/2021 o następującej treści:
 1. Od 04 sierpnia 2021 r. śmietniki, na obydwu sektorach, zostaną zamknięte;
 2. Śmietniki będą otwierane

w środy, soboty i niedzielę w godzinach:  od 17.00 do 19.00;

 1. W każdym sektorze, przy wiacie śmietnikowej będzie dyżurowała osoba sprawdzająca czy śmieci są posortowane i takie, które można wyrzucić.

 • Zarząd ROD „BUKOWINA”  podjął uchwalę nr 1/46/07/2021, na posiedzeniu w miesiącu lipcu o następującej treści:
 1. Od 04 sierpnia 2021 r. śmietniki, na obydwu sektorach, zostaną zamknięte;
 2. Śmietniki będą otwierane

          w środy, soboty i niedzielę w godzinach:

          od 17.00 do 19.00;

 1. W każdym sektorze, przy wiacie śmietnikowej będzie dyżurowała osoba sprawdzająca czy śmieci są posortowane i takie, które można wyrzucić.

Rok 2019

1.Każdy użytkownik działki, którego działka dochodzi do ogrodzenia zewnętrznego ogrodu jest odpowiedzialny za dbanie o stan siatki na długości użytkowanej działki.Jeżeli użytkownik działki nie będzie wywiązywał się z uchwały walnego zebrania to Zarząd zleci wykonanie prac a koszt wykonanej pracy obciążony zostanie użytkownik działki.
2.Każdy użytkownik działki wpłaca na konto przedpłatę za energię elektryczną. przedpłata jest wnoszona co miesiąc w wysokości 50 zł. od czerwca do września do października. jeżeli działkowicz będzie miał nadpłatę na koncie energia to przechodzi ona na opłatę energii na rok 2020.
3.Ustalono opłatę za śmieci od działki 170 zł.
4.Śmietniki będą otwarte od kwietnia do końca października, na okres jesienno zimowy będą zamknięte.
5.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody na rok kalendarzowy 2019 podwyższa się o 4760 zł. Łącznie wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody w 2019 roku wynosić będzie 12 tys. zł.
6.Zebranie walne zezwala na opłacenie wycinki drzew i gałęzi za płotami terenu A i B z konta ogrodu.
7.Strona internetowa musi być uruchomiona jak najszybciej.
8.Wykonanie remontu ogrodzenia na terenie A i B w miejscach uszkodzeń.
9.Powołana została komisja społeczna z użytkowników działek z terenu A i B w celu realizacji przeglądu działek.
10.W miesiącu wrześniu zwołać walne zebranie w celu założenia stowarzyszenia ogrodowego.
11.Wysokość opłaty od działki na rok 2019 wynosi 650 zł.
12.Zebranie walne podjęło uchwałę o naliczeniu 10 % strat energii elektrycznej w sieci.