Prawo w PZD

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami

http://www.gdansk.pzd.pl/

 

Komunikat Krajowego Zarządu z 11 marca 2020 r. w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z zagrożeniem koronawirusem; Uchwała nr 44/2020 Krajowego Zarządu PZD z 11.03.2020r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirusa COVID-19, a także o wyłączeniu legalizacji samowoli budowlanych w ROD  w nowelizacji Prawa budowlanego.

Do pobrania

Informator_dziakowca_kwiecie}_2020_DRUK

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 25 września 2019 r. w sprawie niewywieszania danych osobowych działkowców na tablicach ogłoszeń w ROD bez ich zgody
25.09.2019
Przypominamy, że zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), dane osobowe, w tym działkowców muszą być przetwarzane m.in. zgodnie z prawem (art. 5 ust. 1 lit a RODO).
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem wówczas, gdy zostaje spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków (art. 6 ust. 1 RODO):
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Wywieszenie danych osobowych działkowców na tablicach ogłoszeń w ROD trudno zakwalifikować do którejkolwiek z kategorii wymienionych w ww. pkt. 2-6. W szczególności, żaden z przepisów ustawy o ROD nie upoważnia zarządu ROD do upubliczniania danych działkowców w ww. sposób. Należy zatem przyjąć, że wywieszenie danych osobowych działkowców na tablicach ogłoszeń jest dozwolone tylko na podstawie zgody działkowców dotyczącej przetwarzania danych osobowych, których udostępniane informacje dotyczą.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO przez dane osobowe działkowców należy rozumieć nie tylko imię i nazwisko działkowca, ale również wszelkie inne informacje, które identyfikują bądź pozwalają na zidentyfikowanie danej osoby. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W świetle ww. definicji, należy uznać, że numer działki w ROD zalicza się do danych osobowych działkowca. Na jego bowiem podstawie można pośrednio określić tożsamość działkowca, czyli osoby, której dane dotyczą.
W związku z powyższym, zwracamy się do zarządów ROD o niewywieszanie bez pisemnej zgody działkowców na tablicach ogłoszeń w ROD danych działkowców w zakresie imienia i nazwiska, ale również numeru działki. W szczególności o niepublikowanie informacji o wysokości zadłużenia z tytułu opłat ogrodowych, stanu odczytów liczników, czy też innych informacji np. związanych z prowadzonymi sprawami statutowymi oraz sądowymi w odniesieniu nie tylko do działkowca, ale również w odniesieniu do jego numeru działki. Ta sama zasada odnosi się do publikacji danych osobowych działkowców na stronach internetowych ROD. Prosimy pamiętać, że podstawą wykorzystania danych osobowych działkowców w ww. sposób może być tylko zgoda działkowców na przetwarzanie ich danych osobowych w tych celach.
Wzór zgody znajduje się na stronie 33 Przewodnika „RODO”, które otrzymały wszystkie zarządy ROD, w tym za pośrednictwem newslettera.
KRAJOWY ZARZĄD PZD
Warszawa, dnia 25 września 2019 r.

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia przez Senat RP nowelizacji ustawy śmieciowej

W dniach 10 – 12 lipca 2019 r. miały miejsce w Senacie RP prace dotyczące ustawy o zmianie ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która w dniu 4 lipca 2019 r. została uchwalona przez Sejm RP.

W ramach tych prac, odbyły się posiedzenia komisji senackich tj. Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, w których ROD i działkowców reprezentowali przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców – p. Izabela Ożegalska (sekretarz PZD) oraz p. Monika Pilzak (prawnik z Biura Prawnego PZD).

Prace w komisjach senackich były ożywione i emocjonalne. Wypowiadali się reprezentanci wielu środowisk, w tym strona samorządowa. Zgłaszane były różne postulaty, w tym dotyczące nieruchomości niezamieszkałych, do których zaliczają się ROD. W szczególności, zaproponowano wprowadzenie dla nieruchomości niezamieszkałych obowiązku przystąpienia do gminnego systemu wywozu odpadów, gdy gmina/miasto podejmie uchwałę w tej sprawie. Domagano się również podwyższenia do trzykrotności maksymalnych stawek opłat za wywóz odpadów z takich nieruchomości. Poprawki w tym zakresie zgłaszali przedstawiciele samorządów, a popierała senator – Jadwiga Rotnicka (PO-KO). Ostatecznie poprawki te nie zostały przyjęte.

Uzyskała poparcie tylko poprawka zakładająca, że w przypadku niesegregowania odpadów na nieruchomościach zamieszkałych oraz niezamieszkałych, wysokość „karnej” opłaty za wywóz śmieci ma stanowić wielokrotność opłaty podstawowej, a nie opłaty maksymalnej. W praktyce będzie to oznaczało, że w przypadku nie przestrzegania przez działkowców obowiązku segregacji śmieci, organ wykonawczy miasta/gminy będzie nakładał na ROD opłatę za wywóz odpadów w wysokości co najmniej dwukrotności, a co najwyżej czterokrotności stawki opłaty uchwalonej przez radę gminy/miasta, a nie maksymalnej wynikającej z ustawy „śmieciowej”.

Z uwagi na zgłoszone przez Senat RP poprawki, nowelizacja ustawy „śmieciowej” będzie z powrotem procedowana przez Sejm RP. O podjętej przez Sejm RP decyzji oraz ostatecznie przyjętych zmianach, poinformujemy ROD i działkowców odrębnym komunikatem.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 15 lipca 2019 r.