Monthly Archives: kwiecień 2024

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE

Zebranie odbędzie się 20.04.2024 w Ośrodku Wypoczynkowym Omega w Przywidzu.
I-  termin godz. 10.30
II- termin godz. 11.00
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
4 . Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD  z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz z okresu kadencji.
 7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i z okresu kadencji.
 8.  Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. i z okresu kadencji przez Komisje Rewizyjną ROD wraz z          wnioskami.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
10. Projekt programu działania na nową kadencję 2024 – 2028 i projekt planu pracy na 2024 r.
11. Projekt opłat ogrodowych na 2024 r.
12. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisje Rewizyjną ROD.
 13. Dyskusja.
 14. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków, głosowanie nad uchwałami w sprawach;
      a)  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i pracy społecznej w okresie          kadencji.
      b)  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego z a 2023 r.
      c)  Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD.
      d) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. w okresie kadencji.
      e) Uchwalenie programu działania na nową kadencję i plan pracy na 2024 r.
       f) Uchwalenie kwoty przeznaczonej  na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacone z tytułu pracy społecznej.
      g) Ustalenie opłat ogrodowych i termin ich wnoszenia w 2024 r.
  15. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego ( remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
  16. Ustalenie składów liczbowych zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
  17. Sprawozdanie Komisji Wyborczej, przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na      Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
  18. Wybór członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.
        Ogłoszenie wyników wyborów.
  19. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenie organów ROD.
  20. Sprawy różne.
  21. Zakończenie obrad.
Prosimy o zabranie ze sobą długopisu i pustej kartki.