Informacja z Zebrania nadzwyczajnego

W dniu 16.07.2023 r odbyło się zebranie nadzwyczajne ROD „BUKOWINA”

tematem zebrania były tematy;

1.woda

2.energia elektryczna

ad1.

w temacie woda został omówiony montaż wodomierzy. Zamontowano 168 wodomierzy, nie zostały zamontowane dwa wodomierze. Użytkownicy działek, na których nie zostały zamontowane wodomierze mają czas do końca sezonu na przygotowanie studzienek do montażu.

Koszt montażu i zakupu wodomierza wyniósł 270 zł zgodnie z uchwałą zebrania z 2022 r. 50% kosztu jest udziałem użytkownika działki, a 50% pokryte zostanie z funduszu ogrodu. Czyli 135 zł użytkownik i  135 zł z funduszu.

Użytkownicy działek, którzy wpłacili na konto 230 zł,   zgodnie z decyzją zebranych na zebraniu kwota 135 zł zostanie przeksięgowana  na konto „prądu”.

Pozostali użytkownicy działek muszą uregulować należność za wodomierz w wysokości 135 zł

do końca września 2023 r.

DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA POWOŁANA KOMISJA SPORZĄDZI SPIS STANU WODOMIERZY. JEŻELI UŻYTKOWNIK DZIAŁKI WCZEŚNIEJ ZAMYKA SEZON, PROSZĘ O POWIADOMIENIE ZARZĄDU W CELU SPISANIA STANU WODOMIERZA.

ad2.

rozmawiano na temat opłat za energię elektryczną po przekroczeniu limitu 250 kWh i zostało ustalone, że po otrzymaniu najbliższych faktur zostanie na ich podstawie wyliczona rzeczywista stawka 1 kWh.

W DNIU 17.07.2023 R. UDALIŚMY SIĘ DO BIURA OBSŁUGI KLIENTA ENERGII OBRÓT

I TAM OTRZYMALIŚMY OD PRACOWNICY INFORMACJĘ,  IŻ PO PRZEKROCZENIU

250 kWh STAWKA ZA 1 kWh BĘDZIE WYNOSIĆ 1,20 ZŁ.

Porównamy te dane po otrzymaniu faktury na początku sierpnia.

Ponadto podjęto uchwałę o opłacie energetycznej za straty energii od każdej działki posiadającej licznik energetyczny a nie jak dotychczas naliczać 8% od wartości do każdego wystawionego rachunku.

Po przeliczeniu strat za 2022 r. opłata ta wynosi  40 zł (rocznie) od działki. Każdy użytkownik, który uiścił opłatę w wys. 8% i wartość ta przewyższy kwotę 40 zł , nadwyżka będzie zapisana jako zaliczka na koncie energii elektrycznej.

Zarząd otrzymał aprobatę tzw. „zielone światło” na rozeznanie się w kosztach zamontowania paneli fotowoltaicznych  w celu odciążenia pracy pompy, pompa zużywa średnio 70 kWh na dobę .

Oferty zostaną przedstawione działkowiczom w celu podjęcia akceptacji.

Uczestnicy spotkania zaproponowali aby  Zarząd sprawdził jaki jest koszt zamontowania bram na pilota.

Omówiony został projekt modernizacji skrzynek energetycznych, w celu zabezpieczenia skrzynek przed ingerencją działkowiczów. Większość liczników energii elektrycznej jest po resursie lub zbliżającego się  końca resursu (sprawność okresu eksploatacji).

Kosztorys i zakres Zarząd przedstawi użytkownikom działek.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UŻYTKOWNIKOM DZIAŁEK, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ

W ZEBRANIU.

Zarząd ROD „BUKOWINA”