Daily Archives: 8 grudnia 2022

Informacje od Zarządu

Zarząd ROD Bukowina Gromadzin informuje:

  1. Wodomierze – na terenie A założono 61 wodomierzy i o ile pogoda pozwoli nadal będą zakładane do końca roku 2022.  Na pozostałych działkach na terenie A oraz na działkach na terenie B wznowienie prac nastąpi na wiosnę, po uzgodnieniu z  użytkownikami dostępu do działek.
  2. Dodatek opałowy – Działkowcom zgodnie z ustawą nie przysługuje prawo do uzyskania dodatku węglowego – Ustawodawca tego nie przewidział, ponieważ ustawa z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych stanowi, że na terenach ROD obowiązuje zakaz zamieszkiwania. Ogólnopolski regulamin ROD precyzuje tę kwestię w paragrafie 7, m.in. w punkcie 3: „Altana działkowa na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu”.
  3. Bramy na terenie A i B – Zarząd przypomina o konieczności zamykania bram zarówno wjeżdżając na teren ROD jak  i wyjeżdżając z niego.
  4. Droga dojazdowa do bram – za zimowe utrzymanie drogi odpowiada gmina zgodnie z kolejnością odśnieżania.
  5. Zarząd, na posiedzeniu w dniu 03.11.2022, podsumował sytuację finansową ROD Bukowina Gromadzin i podjął uchwałę o zobowiązaniu użytkowników działek do uregulowania należnych opłat (zaległości) do 31.12.2022r.

W imieniu Zarządu

Prezes Krzysztof Socha