Informacja z Zebrania Walnego

Szanowni Państwo, użytkownicy działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „BUKOWINA”

Zebranie Walne, zaplanowane na dzień 11.09.2021 roku, rozpoczęło się zgodnie z programem, ale zostało przerwane intensywnymi opadami deszczu, więc dalsza część Zebrania została przeprowadzona w dniu 18.09.2021 roku.
W pierwszym terminie odnotowano bardzo dużą frekfencję. W ostatnich latach, na żadnym Zebraniu Walnym nie mieliśmy tak licznej obecności działkowiczów.

W drugim terminie przyszło już dużo mniej osób, ale wszystkim obecnym na pierwszym i drugim Zebraniu Zarząd serdecznie dziękuje za udział w nich.

Zebranie Walne przegłosowało następujące uchwały:

1. Każdy wjeżdżający/wyjeżdżający na/z terenu Ogrodu zamyka bramę;

– za gości zaproszonych odpowiadają użytkownicy działek.

– druga połowa bramy będzie zamknięta od nowego roku.

– otworzenie części bramy zamkniętej na stałe, w celu przywiezienia materiałów budowlanych i innych rzeczy, nastąpi po uzgodnieniu z Zarządem, co jest zgodne z regulaminem, paragraf 69.

2. Poruszanie się pojazdów po terenie ogrodu, odbywa się alejkami wewnętrznymi, za które odpowiada Zarząd;

wprowadza się ograniczenie prędkości do 20 km/h.

– wprowadza się zakaz parkowania na alejkach.

– pierwszeństwo mają piesi.

Zostaną ustawione znaki drogowe regulujące ruch i kierunek poruszania się alejkami.

3. Użytkownicy działek,

do końca listopada 2021 r., zobowiązani są do sprawdzenia, u skarbniczki, stan swojego konta,

– do 15 grudnia 2021 r. zobowiązani są do uzupełnia zaległości finansowych.

4. Została powołana komisja społeczna do przeglądu działek.

– komisja liczy trzy osoby z każdego terenu,

– przewodniczącym każdej komisji jest przedstawiciel Zarządu.

– komisja dokona przeglądu działek do końca października 2021 r. i sporządzi protokół, który przedstawi na posiedzeniu Zarządu.

– do użytkowników działek, w których wystąpią nieprawidłowości zostaną wysłane pisma.

– termin usunięcia nieprawidłowości: do końca czerwca 2022 r., po tym terminie nastąpi ponowny przegląd.

– sprawdzeniu podlega zagospodarowanie działek, czy jest ono zgodne z regulaminem PZD.

5. Zarząd zwróci się do urzędu gminy w Przywidzu, aby w okresie zimowym miało miejsce odśnieżanie drogi dojazdowej do bram ogrodu. Zarząd jest odpowiedzialny za odśnieżanie za bramami wjazdowymi. Jeżeli użytkownicy chcą zimą dojeżdżać do działek muszą zrobić to sami. Nie będzie wprowadzania na teren ogrodu żadnego sprzętu mechanicznego.

6. Wszyscy użytkownicy działek zgodnie z regulaminem rozdział 5, którzy na działkach posiadają drzewa o wysokości niezgodnej z regulaminem PZD, muszą do końca marca 2022 r. dokonać ich wycinki lub skrócenia, to samo dotyczy żywopłotów.

7. Za wywóz śmieci została ustalona kwota w wysokości 200 zł. od działki, na rok 2021.

8. Wysokość kwoty przedpłaty, za korzystanie z energii elektrycznej, przez każdego użytkownika działki, została ustalona na 50 zł.

9. Opłata energetyczna ogrodowa wynosi 8% .

10. Śmietniki zostaną zamknięte z dniem 31 października 2021 r. Ponowne otwarcie śmietników nastąpi 15 kwietnia 2022 r.

W czasie zamknięcia śmietników każdy działkowicz zobowiązany jest do zabrania ze sobą swoich śmieci.

11. Zgodnie z regulaminem PZD, każdy użytkownik działki, jest zobowiązany powiadomić Zarząd o budowie/rozbudowie altanki, z przedstawieniem planu jej budowy/rozbudowy.

Każdy użytkownik działki, który chce przekazać prawo użytkowania działki musi powiadomić o tym fakcie Zarząd.

12. Opłata za działkę za rok 2021 została ustalona na kwotę 650 zł od działki

13. Zostały nadane nazwy alejek na poszczególnych sektorach.

Plan z nazwami alejek zostanie wywieszony na tablicach.

14. Parkowanie odbywa się na na terenie działki lub w miejscach wyznaczonych do parkowania przez Zarząd.

15. Istnieje możliwość odpracowania zaległości w opłatach ogrodowych. Użytkownik działki zgłasza się do Zarządu w celu ustalenia zakresu prac do wykonania i jego termin. Za godzinę pracy Zebranie Walne uchwaliło stawkę 25 zł. netto.