WALNE ZEBRANIE ROD „BUKOWINA” GROMADZIN

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju nie były realizowane Zebrania Walne.

Szanowni Państwo,

Decyzja Ministra Zdrowia o obecnej sytuacji epidemicznej spowodowała, że Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowego, na jej podstawie, podjęła uchwałę o przeprowadzeniu w roku 2021r. Zebrań Walnych.

Zebrania muszą być przeprowadzone na powietrzu z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną.

W związku z powyższym Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „BUKOWINA” Gromadzin podjął decyzję o zorganizowaniu

Zebrania Walnego w dniu 11.09.2021 roku,

o godz.14.00 pierwszy termin,

o godz. 14.30 drugi termin,

miejsce zebrania teren ujęcia wody na terenie „B”

Prosimy każdego działkowicza o zabranie ze sobą krzesełka.

Zgodnie z rozdziałem 57 p.6 Statutu Polskiego Związku Działkowców w zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie PZD mający prawo do działki w ogrodzie.

Porządek Zebrania Walnego

 1. Otwarcie Zebrania;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania;
 4. Zatwierdzenie porządku obrad;
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków;
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za rok 2019 i 2020;
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 i 2020, ocena Komisji Rewizyjnej pracy Zarządu;
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej;
 9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności ROD za 2019 i 2020 rok;
 10. Projekt planu pracy na rok 2021;
 11. Przedstawienie preliminarza finansowego ROD na rok 2021;
 12. Dyskusja;
 13. Przedstawienie przez Komisje Uchwał i Wniosków projektów uchwał, głosowanie;
 14. Sprawy różne;
 15. Zakończenie obrad.