PODZIĘKOWANIE i APEL DO UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „BUKOWINA” bardzo dziękuje wszystkim działkowcom, którzy w minioną sobotę tj. 05.08.23 o godz. 10:00 wzięli czynny udział w segregacji zalegającej hałdy śmieci i załadunku do kontenerów na terenie „A” i „B”.
Ubolewamy nad faktem, iż nasz apel do wszystkich użytkowników znalazł odzew zaledwie u kilku osób.
Osoby, które wzięły udział w akcji sprzątania mogły przekonać się jak bardzo są ignorowane apele i prośby dotyczące segregacji śmieci.
Liczymy, iż u tych osób, które lekceważą segregację odezwie się zwyczajny odruch ludzki taki jak wstyd przed „sąsiadem który być może to właśnie po mnie sprzątał”.
Firma odbierająca odpady odmawia odbiorów bez segregacji. Brak odbioru nie zwalnia nas z uiszczania opłat.
Dlatego też APELUJEMY do wszystkich użytkowników działek – SEGREGUJMY śmieci!!!!!!!!!

Życzymy wszystkim pogody i spokojnego wypoczynku na działce.

Wywóz śmieci – sprzątanie wiat śmietnikowych

Serdecznie zapraszamy  wszystkich działkowców w najbliższą sobotę ok godz. 10:00 do pomocy przy załadunku zalegających w pojemnikach oraz obok leżących śmieci.
Zwracamy  się z prośbą szczególnie do tych osób, które korzystają z działek  i tym samym generują odpady, ponieważ firma PREZERO odmówiła odbioru nieczystości ze względu na brak posortowania, zostaliśmy zmuszeni za dodatkową opłatą zamówić dodatkowe kontenery (teren A i B).
Prosimy o poważne podejście do problemu.
Zarząd nie jest ekipą sprzątającą.

Informacja z Zebrania nadzwyczajnego

W dniu 16.07.2023 r odbyło się zebranie nadzwyczajne ROD „BUKOWINA”

tematem zebrania były tematy;

1.woda

2.energia elektryczna

ad1.

w temacie woda został omówiony montaż wodomierzy. Zamontowano 168 wodomierzy, nie zostały zamontowane dwa wodomierze. Użytkownicy działek, na których nie zostały zamontowane wodomierze mają czas do końca sezonu na przygotowanie studzienek do montażu.

Koszt montażu i zakupu wodomierza wyniósł 270 zł zgodnie z uchwałą zebrania z 2022 r. 50% kosztu jest udziałem użytkownika działki, a 50% pokryte zostanie z funduszu ogrodu. Czyli 135 zł użytkownik i  135 zł z funduszu.

Użytkownicy działek, którzy wpłacili na konto 230 zł,   zgodnie z decyzją zebranych na zebraniu kwota 135 zł zostanie przeksięgowana  na konto „prądu”.

Pozostali użytkownicy działek muszą uregulować należność za wodomierz w wysokości 135 zł

do końca września 2023 r.

DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA POWOŁANA KOMISJA SPORZĄDZI SPIS STANU WODOMIERZY. JEŻELI UŻYTKOWNIK DZIAŁKI WCZEŚNIEJ ZAMYKA SEZON, PROSZĘ O POWIADOMIENIE ZARZĄDU W CELU SPISANIA STANU WODOMIERZA.

ad2.

rozmawiano na temat opłat za energię elektryczną po przekroczeniu limitu 250 kWh i zostało ustalone, że po otrzymaniu najbliższych faktur zostanie na ich podstawie wyliczona rzeczywista stawka 1 kWh.

W DNIU 17.07.2023 R. UDALIŚMY SIĘ DO BIURA OBSŁUGI KLIENTA ENERGII OBRÓT

I TAM OTRZYMALIŚMY OD PRACOWNICY INFORMACJĘ,  IŻ PO PRZEKROCZENIU

250 kWh STAWKA ZA 1 kWh BĘDZIE WYNOSIĆ 1,20 ZŁ.

Porównamy te dane po otrzymaniu faktury na początku sierpnia.

Ponadto podjęto uchwałę o opłacie energetycznej za straty energii od każdej działki posiadającej licznik energetyczny a nie jak dotychczas naliczać 8% od wartości do każdego wystawionego rachunku.

Po przeliczeniu strat za 2022 r. opłata ta wynosi  40 zł (rocznie) od działki. Każdy użytkownik, który uiścił opłatę w wys. 8% i wartość ta przewyższy kwotę 40 zł , nadwyżka będzie zapisana jako zaliczka na koncie energii elektrycznej.

Zarząd otrzymał aprobatę tzw. „zielone światło” na rozeznanie się w kosztach zamontowania paneli fotowoltaicznych  w celu odciążenia pracy pompy, pompa zużywa średnio 70 kWh na dobę .

Oferty zostaną przedstawione działkowiczom w celu podjęcia akceptacji.

Uczestnicy spotkania zaproponowali aby  Zarząd sprawdził jaki jest koszt zamontowania bram na pilota.

Omówiony został projekt modernizacji skrzynek energetycznych, w celu zabezpieczenia skrzynek przed ingerencją działkowiczów. Większość liczników energii elektrycznej jest po resursie lub zbliżającego się  końca resursu (sprawność okresu eksploatacji).

Kosztorys i zakres Zarząd przedstawi użytkownikom działek.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UŻYTKOWNIKOM DZIAŁEK, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ

W ZEBRANIU.

Zarząd ROD „BUKOWINA”

 

Nadzwyczajne Zebranie – w sprawie prądu i wody-rozliczenia

Szanowni Państwo

Zarząd ROD Bukowina Gromadzin zaprasza wszystkich działkowców do wzięcia udziału w nadzwyczajnym zebraniu, które

odbędzie się 16.07.2023 o godz.12 na terenie B w Gromadzinie przed biurem zarządu.

Głównym tematem będzie wyjaśnienie rozliczeń energii elektrycznej oraz podwyższonych stawek,

jak również rozliczanie zużytej wody.

W szczególności prosimy o przybycie osób, które mają wątpliwości co do zasady rozliczania.

 Zarząd ROD BUKOWINA

ANEKSY do decyzji o przydziale działki w ROD Bukowina Gromadzin

Zarząd ROD Bukowina Gromadzin informuje, że użytkownik działki zobowiązany jest do wnoszenia opłat naliczanych od metra kwadratowego działki, zgodnie z Uchwałą Zebrania Walnego, które odbyło się 13 maja 2023 r., na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Okręgu Pomorskiego PZD, Planu zagospodarowania działek, zgodnie z wymogami i zaleceniami Krajowej Rady PZD. Powyższe wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do decyzji o przydziale działki.

Po 15.06.2023 r. będą dyżury w domku Zarządu na terenie B, aby każdy użytkownik działki (użytkownik czyli osoba, która posiada decyzję na użytkowanie działki) mógł podpisać aneks w dogodnym terminie.

Wykaz terminów zostanie udostępniony po 15.06.2023 r.

W imieniu Zarządu

Prezes Krzysztof Socha

UWAGA, ZŁODZIEJE!

Z przykrością informujemy o kolejnej kradzieży z terenu A. Tym razem łupem złodziei padła kosiarka, taczka, wąż na bębnie. Zarząd ROD Bukowina Gromadzin apeluje do użytkowników działek z terenu A i B o zachowanie czujności, niepozostawianie rzeczy na zewnątrz, zwracanie uwagi na osoby obserwujące działki oraz zamykanie bram. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować do Zarządu, a każdy zaistniały incydent zgłaszać Policji.

W imieniu Zarządu

Prezes Krzysztof Socha

Pojawili się altanowi złodzieje

W ostatnim czasie na terenie ROD Bukowina doszło do włamania, do jednej z altan. Jedna z działkowiczek przekazała tę informację Prezesowi Zarządu.

Pogoda czy pora dnia nie przeszkadza altanowym złodziejom, którzy okradają działkowców. Teraz ruch na działkach jest spory, więc trudno zauważyć, że znajduje się tam nieproszony gość. Uchronić przed kradzieżą może czujność i zwracanie uwagi na obce osoby obserwujące działki lub kręcące się w ich pobliżu. Sąsiedzka czujność jest często niezastąpiona i bywa najlepszym zabezpieczeniem przed włamaniem czy kradzieżą.

Zainteresujmy się nieznajomymi, którzy wchodzą na teren ogródków. Zwracajmy uwagę na różnego rodzaju hałasy, wynoszenie mebli lub sprzętów przez obce osoby, którym nie towarzyszy nikt ze znanych nam sąsiadów.

ZAMYKAJMY BRAMY!

Zaproszenie na Zebranie Walne

ROD Bukowina Gromadzin_walne

ZARZĄD RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „BUKOWINA” w Gromadzinie Zaprasza na ZEBRANIE WALNE
Zebranie odbędzie się na terenie ROD „BUKOWINA” w obrębie ujęcia   wody na terenie „B”. Prosimy uczestników Zebrania Walnego o zabranie ze sobą krzesełek.

Data Zebrania Walnego 13.05.2023                                                                                                           I termin zebrania godz. 10:30                                        II termin zebrania godz. 11:00

     Zgodnie z roz 57 pkt.6 Statutu Polskiego Związku Działkowców w zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie PZD mający prawo do działki w ogrodzie.

Porządek Zebrania Walnego:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za rok 2022
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022 i ocena Komisji Rewizyjnej pracy Zarządu
8. Sprawozdanie Finansowe
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności ROD za 2022 rok
11. Przedstawienie projektu planu pracy na rok 2023
12. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022.
14. Przedstawienie preliminarza finansowego ROD na rok 2023
15. Dyskusja
16. Przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach przez Komisje Uchwał i Wniosków
17. Sprawy różne
18. Zakończenie obrad