Pojawili się altanowi złodzieje

W ostatnim czasie na terenie ROD Bukowina doszło do włamania, do jednej z altan. Jedna z działkowiczek przekazała tę informację Prezesowi Zarządu.

Pogoda czy pora dnia nie przeszkadza altanowym złodziejom, którzy okradają działkowców. Teraz ruch na działkach jest spory, więc trudno zauważyć, że znajduje się tam nieproszony gość. Uchronić przed kradzieżą może czujność i zwracanie uwagi na obce osoby obserwujące działki lub kręcące się w ich pobliżu. Sąsiedzka czujność jest często niezastąpiona i bywa najlepszym zabezpieczeniem przed włamaniem czy kradzieżą.

Zainteresujmy się nieznajomymi, którzy wchodzą na teren ogródków. Zwracajmy uwagę na różnego rodzaju hałasy, wynoszenie mebli lub sprzętów przez obce osoby, którym nie towarzyszy nikt ze znanych nam sąsiadów.

ZAMYKAJMY BRAMY!

Zaproszenie na Zebranie Walne

ROD Bukowina Gromadzin_walne

ZARZĄD RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „BUKOWINA” w Gromadzinie Zaprasza na ZEBRANIE WALNE
Zebranie odbędzie się na terenie ROD „BUKOWINA” w obrębie ujęcia   wody na terenie „B”. Prosimy uczestników Zebrania Walnego o zabranie ze sobą krzesełek.

Data Zebrania Walnego 13.05.2023                                                                                                           I termin zebrania godz. 10:30                                        II termin zebrania godz. 11:00

     Zgodnie z roz 57 pkt.6 Statutu Polskiego Związku Działkowców w zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie PZD mający prawo do działki w ogrodzie.

Porządek Zebrania Walnego:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za rok 2022
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022 i ocena Komisji Rewizyjnej pracy Zarządu
8. Sprawozdanie Finansowe
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności ROD za 2022 rok
11. Przedstawienie projektu planu pracy na rok 2023
12. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022.
14. Przedstawienie preliminarza finansowego ROD na rok 2023
15. Dyskusja
16. Przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach przez Komisje Uchwał i Wniosków
17. Sprawy różne
18. Zakończenie obrad

WODOMIERZE-rozpoczęcie kolejnego etapu

Zarząd ROD „BUKOWINA” informuje, że od dnia 30 marca 2023 roku rozpoczyna się dalszy montaż wodomierzy. Ekipa dokona końcowego montażu na terenie „A”  i przejdzie na teren „B” ogrodu. W związku z powyższym zwracamy się do użytkowników działek o udostępnienie wejścia na teren działki, aby ekipa montująca mogła dostać się do studzienki i dokonać montażu wodomierza.
W przypadku, gdy użytkownicy działek na terenie „A”, gdzie zostały zamontowane wodomierze, zauważyli podcieki, proszeni są o zgłaszanie tego do Zarządu. Usterki usunie ekipa montująca.
Przypominamy że jeżeli w studzienkach podcieka główny zawór doprowadzający wodę do działki to ekipa usuwa usterkę, a użytkownik działki rozlicza się z ekipą, za wykonaną naprawę.
Zarząd ROD „BUKOWINA”

Uchwała w sprawie zaległości w opłatach za energię elektryczną

Zarząd ROD Bukowina Gromadzin na posiedzeniu w dniu 09.03.2023 r. podjął uchwałę w sprawie zaległości w opłatach za energię elektryczną.

Zaległości należy opłacić do 31.03.2023 r. W przypadku ich nieopłacenia w podanym terminie, nastąpi wyłączenie prądu użytkownikowi działki .

Opłaty za energię elektryczną należy opłacać terminowo. Każdorazowe nieopłacenie rachunku w terminie 14 dni od wyznaczonej daty będzie powodowało wyłączenie prądu.

Odpowiedź na zapytanie w sprawie wpłat za wodomierze

W związku z licznymi telefonami i e-mailami użytkowników działek do skarbniczki, w sprawie przeksięgowania kwoty wpłaconej za montaż wodomierzy, na rozliczenie ostatniej faktury za zużycie energii elektrycznej Zarząd ROD „BUKOWINA” informuje że:
 • na zebraniu walnym zostało ustalone, że każdy działkowicz wpłaca do końca czerwca 230,00 zł na montaż wodomierzy radiowych (niestety wpłynęło tylko około 60% wpłat).
 • w związku z powyższym odbyło się zebranie nadzwyczajne, na którym została podjęta uchwała, że montujemy wodomierze normalne i 50% pokrywa każdy użytkownik działki, a 50% dopłacone zostanie  z konta inwestycje.
 • dokonane wpłaty przez użytkowników działek pozostaną na ich kontach do momentu rozliczenia montażu, jeżeli zostaną fundusze po rozliczeniu montażu wodomierzy zostaną one do wykorzystania  przez każdego użytkownika  działki.
 • na dzień dzisiejszy w 90 % zamontowane są już wodomierze na terenie A.
 • ww. uchwała zostaje podtrzymana, ponieważ nadal brakuje (a jest już styczeń 2023r.) wpłat za utrzymanie działki i energię elektryczną, na konto ogrodu,  a termin wpłaty za działkę upłynął 30 czerwca 2022 r, (pomimo licznych wpisów, przypomnień i wysyłanych informacji). Podobnie jest z opłatami za energią elektryczną,  nadal brak jest wpłat za ostatnie faktury.
 • do momentu rozliczenia montażu wodomierzy wpłacone kwoty pozostaną na koncie każdego kto ich dokonał.
                                                                                                                                                                                                         W imieniu Zarządu
                                                                                                                                                                                                          Prezes Krzysztof Socha

Informacje od Zarządu

Zarząd ROD Bukowina Gromadzin informuje:

 1. Wodomierze – na terenie A założono 61 wodomierzy i o ile pogoda pozwoli nadal będą zakładane do końca roku 2022.  Na pozostałych działkach na terenie A oraz na działkach na terenie B wznowienie prac nastąpi na wiosnę, po uzgodnieniu z  użytkownikami dostępu do działek.
 2. Dodatek opałowy – Działkowcom zgodnie z ustawą nie przysługuje prawo do uzyskania dodatku węglowego – Ustawodawca tego nie przewidział, ponieważ ustawa z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych stanowi, że na terenach ROD obowiązuje zakaz zamieszkiwania. Ogólnopolski regulamin ROD precyzuje tę kwestię w paragrafie 7, m.in. w punkcie 3: „Altana działkowa na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu”.
 3. Bramy na terenie A i B – Zarząd przypomina o konieczności zamykania bram zarówno wjeżdżając na teren ROD jak  i wyjeżdżając z niego.
 4. Droga dojazdowa do bram – za zimowe utrzymanie drogi odpowiada gmina zgodnie z kolejnością odśnieżania.
 5. Zarząd, na posiedzeniu w dniu 03.11.2022, podsumował sytuację finansową ROD Bukowina Gromadzin i podjął uchwałę o zobowiązaniu użytkowników działek do uregulowania należnych opłat (zaległości) do 31.12.2022r.

W imieniu Zarządu

Prezes Krzysztof Socha

Rozpoczęcie montażu wodomierzy

Informujemy Państwa iż w dniu 22.10.22 zostały rozpoczęte prace związane z montażem wodomierzy.
Montaż rozpoczęto od działek, od nr 50 wzwyż.

Prace przeprowadzane są:

 • wzdłuż dolnej alejki, aż do działki nr 84,
 • a następnie od działki nr 28 do końca alejki,
 • na końcu montaż będzie realizowany od działki nr 1, do zakończenia montażu na pozostałych działkach.

Prosimy państwa o nie przychodzenie do przedstawiciela firmy i nie „zapraszanie” panów na swoją działkę celem ustalania jak ma przebiegać montaż.

Zapewniamy wszystkich, że montaż przebiega sprawnie.

Jeżeli użytkownik działki posiada wiedzę np. cieknący zawór główny lub o innej przeszkodzie to należy tę informację przekazać e-mailem na adres: rod.gromadzin@onet.pl a następnie ustalić z panem montującym o koszcie usunięcia usterki lub dodatkowym koszcie z tym związanym.

Za Wymianę zaworów, jak również za usunięcie innych usterek każdy działkowicz rozlicza się indywidualnie, z firmą wykonującą usługę.

Z poważaniem

ZARZĄD ROD Bukowina