WAŻNE INFORMACJE!

Zarząd ROD Bukowina w Gromadzinie przypomina o konieczności uregulowania wszystkich zaległych opłat w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2024 r.
Zestawienie wymaganych opłat wraz z numerem konta zostało wysłane do Państwa mailem.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w wymaganym czasie, zgodnie z Uchwałą 1/2024 nastąpi wyłączenie prądu na Państwa działce. Wniosek o ponowne podłączenie prądu wraz z potwierdzeniem dokonania opłat należy złożyć osobiście lub pisemnie (pocztą lub mailem) do Zarządu. Opłata za ponowne podłączenie prądu wynosi 150 zł – w przypadku licznika jednofazowego i 300 zł – w przypadku licznika trójfazowego.

W imieniu Zarządu
Prezes Krzysztof Socha

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE

Zebranie odbędzie się 20.04.2024 w Ośrodku Wypoczynkowym Omega w Przywidzu.
I-  termin godz. 10.30
II- termin godz. 11.00
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
4 . Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD  z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz z okresu kadencji.
 7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i z okresu kadencji.
 8.  Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. i z okresu kadencji przez Komisje Rewizyjną ROD wraz z          wnioskami.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
10. Projekt programu działania na nową kadencję 2024 – 2028 i projekt planu pracy na 2024 r.
11. Projekt opłat ogrodowych na 2024 r.
12. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisje Rewizyjną ROD.
 13. Dyskusja.
 14. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków, głosowanie nad uchwałami w sprawach;
      a)  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i pracy społecznej w okresie          kadencji.
      b)  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego z a 2023 r.
      c)  Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD.
      d) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. w okresie kadencji.
      e) Uchwalenie programu działania na nową kadencję i plan pracy na 2024 r.
       f) Uchwalenie kwoty przeznaczonej  na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacone z tytułu pracy społecznej.
      g) Ustalenie opłat ogrodowych i termin ich wnoszenia w 2024 r.
  15. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego ( remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
  16. Ustalenie składów liczbowych zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
  17. Sprawozdanie Komisji Wyborczej, przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na      Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
  18. Wybór członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.
        Ogłoszenie wyników wyborów.
  19. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenie organów ROD.
  20. Sprawy różne.
  21. Zakończenie obrad.
Prosimy o zabranie ze sobą długopisu i pustej kartki.

WAŻNE INFORMACJE!

Zarząd ROD Bukowina w Gromadzinie informuje:

  • do 01.03.2024 r. należy podać stan wodomierzy, e-mailem lub telefonicznie http://rodbukowina.pl/index.php/kontakt/
  • po 31.03.2024 r. zaległości ogólne w opłatach będą skutkować wyłączeniem prądu,
  • od 01.04.2024 r. zostaną otwarte wiaty śmietnikowe (Zarząd przypomina o segregacji śmieci, która ma istotny wpływ na koszty ich wywozu).

W imieniu Zarządu

Prezes Krzysztof Socha

PODZIĘKOWANIE i APEL DO UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „BUKOWINA” bardzo dziękuje wszystkim działkowcom, którzy w minioną sobotę tj. 05.08.23 o godz. 10:00 wzięli czynny udział w segregacji zalegającej hałdy śmieci i załadunku do kontenerów na terenie „A” i „B”.
Ubolewamy nad faktem, iż nasz apel do wszystkich użytkowników znalazł odzew zaledwie u kilku osób.
Osoby, które wzięły udział w akcji sprzątania mogły przekonać się jak bardzo są ignorowane apele i prośby dotyczące segregacji śmieci.
Liczymy, iż u tych osób, które lekceważą segregację odezwie się zwyczajny odruch ludzki taki jak wstyd przed „sąsiadem który być może to właśnie po mnie sprzątał”.
Firma odbierająca odpady odmawia odbiorów bez segregacji. Brak odbioru nie zwalnia nas z uiszczania opłat.
Dlatego też APELUJEMY do wszystkich użytkowników działek – SEGREGUJMY śmieci!!!!!!!!!

Życzymy wszystkim pogody i spokojnego wypoczynku na działce.

Wywóz śmieci – sprzątanie wiat śmietnikowych

Serdecznie zapraszamy  wszystkich działkowców w najbliższą sobotę ok godz. 10:00 do pomocy przy załadunku zalegających w pojemnikach oraz obok leżących śmieci.
Zwracamy  się z prośbą szczególnie do tych osób, które korzystają z działek  i tym samym generują odpady, ponieważ firma PREZERO odmówiła odbioru nieczystości ze względu na brak posortowania, zostaliśmy zmuszeni za dodatkową opłatą zamówić dodatkowe kontenery (teren A i B).
Prosimy o poważne podejście do problemu.
Zarząd nie jest ekipą sprzątającą.

Informacja z Zebrania nadzwyczajnego

W dniu 16.07.2023 r odbyło się zebranie nadzwyczajne ROD „BUKOWINA”

tematem zebrania były tematy;

1.woda

2.energia elektryczna

ad1.

w temacie woda został omówiony montaż wodomierzy. Zamontowano 168 wodomierzy, nie zostały zamontowane dwa wodomierze. Użytkownicy działek, na których nie zostały zamontowane wodomierze mają czas do końca sezonu na przygotowanie studzienek do montażu.

Koszt montażu i zakupu wodomierza wyniósł 270 zł zgodnie z uchwałą zebrania z 2022 r. 50% kosztu jest udziałem użytkownika działki, a 50% pokryte zostanie z funduszu ogrodu. Czyli 135 zł użytkownik i  135 zł z funduszu.

Użytkownicy działek, którzy wpłacili na konto 230 zł,   zgodnie z decyzją zebranych na zebraniu kwota 135 zł zostanie przeksięgowana  na konto „prądu”.

Pozostali użytkownicy działek muszą uregulować należność za wodomierz w wysokości 135 zł

do końca września 2023 r.

DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA POWOŁANA KOMISJA SPORZĄDZI SPIS STANU WODOMIERZY. JEŻELI UŻYTKOWNIK DZIAŁKI WCZEŚNIEJ ZAMYKA SEZON, PROSZĘ O POWIADOMIENIE ZARZĄDU W CELU SPISANIA STANU WODOMIERZA.

ad2.

rozmawiano na temat opłat za energię elektryczną po przekroczeniu limitu 250 kWh i zostało ustalone, że po otrzymaniu najbliższych faktur zostanie na ich podstawie wyliczona rzeczywista stawka 1 kWh.

W DNIU 17.07.2023 R. UDALIŚMY SIĘ DO BIURA OBSŁUGI KLIENTA ENERGII OBRÓT

I TAM OTRZYMALIŚMY OD PRACOWNICY INFORMACJĘ,  IŻ PO PRZEKROCZENIU

250 kWh STAWKA ZA 1 kWh BĘDZIE WYNOSIĆ 1,20 ZŁ.

Porównamy te dane po otrzymaniu faktury na początku sierpnia.

Ponadto podjęto uchwałę o opłacie energetycznej za straty energii od każdej działki posiadającej licznik energetyczny a nie jak dotychczas naliczać 8% od wartości do każdego wystawionego rachunku.

Po przeliczeniu strat za 2022 r. opłata ta wynosi  40 zł (rocznie) od działki. Każdy użytkownik, który uiścił opłatę w wys. 8% i wartość ta przewyższy kwotę 40 zł , nadwyżka będzie zapisana jako zaliczka na koncie energii elektrycznej.

Zarząd otrzymał aprobatę tzw. „zielone światło” na rozeznanie się w kosztach zamontowania paneli fotowoltaicznych  w celu odciążenia pracy pompy, pompa zużywa średnio 70 kWh na dobę .

Oferty zostaną przedstawione działkowiczom w celu podjęcia akceptacji.

Uczestnicy spotkania zaproponowali aby  Zarząd sprawdził jaki jest koszt zamontowania bram na pilota.

Omówiony został projekt modernizacji skrzynek energetycznych, w celu zabezpieczenia skrzynek przed ingerencją działkowiczów. Większość liczników energii elektrycznej jest po resursie lub zbliżającego się  końca resursu (sprawność okresu eksploatacji).

Kosztorys i zakres Zarząd przedstawi użytkownikom działek.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UŻYTKOWNIKOM DZIAŁEK, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ

W ZEBRANIU.

Zarząd ROD „BUKOWINA”

 

Nadzwyczajne Zebranie – w sprawie prądu i wody-rozliczenia

Szanowni Państwo

Zarząd ROD Bukowina Gromadzin zaprasza wszystkich działkowców do wzięcia udziału w nadzwyczajnym zebraniu, które

odbędzie się 16.07.2023 o godz.12 na terenie B w Gromadzinie przed biurem zarządu.

Głównym tematem będzie wyjaśnienie rozliczeń energii elektrycznej oraz podwyższonych stawek,

jak również rozliczanie zużytej wody.

W szczególności prosimy o przybycie osób, które mają wątpliwości co do zasady rozliczania.

 Zarząd ROD BUKOWINA

ANEKSY do decyzji o przydziale działki w ROD Bukowina Gromadzin

Zarząd ROD Bukowina Gromadzin informuje, że użytkownik działki zobowiązany jest do wnoszenia opłat naliczanych od metra kwadratowego działki, zgodnie z Uchwałą Zebrania Walnego, które odbyło się 13 maja 2023 r., na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Okręgu Pomorskiego PZD, Planu zagospodarowania działek, zgodnie z wymogami i zaleceniami Krajowej Rady PZD. Powyższe wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do decyzji o przydziale działki.

Po 15.06.2023 r. będą dyżury w domku Zarządu na terenie B, aby każdy użytkownik działki (użytkownik czyli osoba, która posiada decyzję na użytkowanie działki) mógł podpisać aneks w dogodnym terminie.

Wykaz terminów zostanie udostępniony po 15.06.2023 r.

W imieniu Zarządu

Prezes Krzysztof Socha